Navigasi :
AGENDA TERKAIT TUGAS AKHIR 2
MAHASISWA TUGAS AKHIR 2
MAHASISWA TUGAS AKHIR SKRIPSI
noNama MahasiswaPembimbing UtamaPembimbing Sertaaksi
1 ADE RIDWAN SEPTIAWAN Apt. G.C. Eka Darma, S.Farm, M.Si. Apt. Ratih Aryani, M.Farm.Daftar Kolokium
2 ADELYA PRATIWI Dr. Apt. Dina Mulyanti, M.Si. Apt. Bertha Rusdi, Ph.DDaftar Kolokium
3 AHMAD RAYHAN ALFAYYAD Dra. Livia Syafnir, M.Si Apt. Indra Topik Maulana, M.Si.Daftar Kolokium
4 AINI RAMDHAN YUMASHAR Aulia Fikri Hidayat, S.Si., M.Si Apt. Sani Ega P, M.Si.Daftar Kolokium
5 AKNES HAWADINI PUTRI Apt. Yani Lukmayani, M.Si. Esti Rachmawati S., M.SiDaftar Kolokium
6 ALEXANDRA EDELYN Dr. Apt. Suwendar Apt. Ratu Choesrina, S.Si., M.Si.Daftar Kolokium
7 ALVIANA NOVITA Apt. Fitrianti Darusman, M.Si. Apt. Sani Ega P, M.Si.Daftar Kolokium
8 AMIA SOVITAMI Nety Kurniaty, M.Sc Apt. Bertha Rusdi, Ph.DDaftar Kolokium
9 ANDRI NOPRIANSYAH Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si. Apt. Lanny Mulqie, M.Si.Daftar Kolokium
10 ANGGI ARISANDI Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si. Apt. Ratu Choesrina, S.Si., M.Si.Daftar Kolokium
11 ANNISA DWIVA CAHYA Apt. Diar Herawati E, M.Si. Apt. Hilda Aprilia W, M.Si.Daftar Kolokium
12 ANNISA MEILANI Apt. Hilda Aprilia W, M.Si. Apt. Taufik Muhammad Fakih, M.S.Farm.Daftar Kolokium
13 ARI RAHMAN HAKIM Arlina Prima Putri, M.Si Dr. Apt. Amir Musadad MiftahDaftar Kolokium
14 AVILIA DHIAR ARYANI Apt. Hilda Aprilia W, M.Si. Nety Kurniaty, M.ScDaftar Kolokium
15 BELLA KHOFILA APRILIYANI Apt. Sani Ega P, M.Si. Aulia Fikri Hidayat, S.Si., M.SiDaftar Kolokium
16 BELLA MEGA SILVIA Apt. Mentari Luthfika Dewi, M.Farm. Apt. Fitrianti Darusman, M.Si.Daftar Kolokium
17 CICI YUNIASARI Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si. Siti Hazar, M.SiDaftar Kolokium
18 CLARA ROSITA DEWI Apt. Mentari Luthfika Dewi, M.Farm. Apt. G.C. Eka Darma, S.Farm, M.Si.Daftar Kolokium
19 DANDI FEBRYAN Apt. Ratih Aryani, M.Farm. Aulia Fikri Hidayat, S.Si., M.SiDaftar Kolokium
20 DEPITRI Apt. Indra Topik Maulana, M.Si. Esti Rachmawati S., M.SiDaftar Kolokium
21 DESYANITA AGNI PRATIWI Nety Kurniaty, M.Sc Apt. Anggi Arumsari, M.Si.Daftar Kolokium
22 DEVINA UMMUL AGNIYA RAVANA Apt. Anggi Arumsari, M.Si. Apt. Hilda Aprilia W, M.Si.Daftar Kolokium
23 DHEA JULY SETIAWATI Apt., Taufik Muhammad Fakih, M.S.Farm. Apt. Fitrianti Darusman, M.Si.Daftar Kolokium
24 DHEA NADYA MUSTIKA Apt., Taufik Muhammad Fakih, M.S.Farm. Apt. Hilda Aprilia W, M.Si.Daftar Kolokium
25 DINA ISLAMMIATY Dra. Livia Syafnir, M.Si Apt. Kiki Mulkiya Y, M.Si.Daftar Kolokium
26 DWI NUR WAHYUNI Endah Rismawati E, M.Si., Apt Dra. Livia Syafnir, M.SiDaftar Kolokium
27 DYAH AYU NURISMAWATI Apt. Sani Ega P, M.Si. Apt. Fitrianti Darusman, M.Si.Daftar Kolokium
28 EGA DESTIYANI Apt. Sani Ega P, M.Si. Apt. Mentari Luthfika Dewi, M.Farm.Daftar Kolokium
29 EKA MUTIANINGSIH Apt. Kiki Mulkiya Y, M.Si. Reza Abdul Kodir, S.Si., M.FarmDaftar Kolokium
30 EKA NURJANAH Nety Kurniaty, M.Sc Apt. Hilda Aprilia W, M.Si.Daftar Kolokium
31 EVA OKTAVIANI SEJATI Apt. Fetri Lestari, M.Si. Apt. Lanny Mulqie, M.Si.Daftar Kolokium
32 FAJRIATI ROHMAH Nety Kurniaty, M.Sc Apt. Bertha Rusdi, Ph.DDaftar Kolokium
33 FARIDA BUDIYANTI PUTRI Dr. Apt. Dina Mulyanti, M.Si. Apt. Sani Ega P, M.Si.Daftar Kolokium
34 FAUZIA AZMI Ratu Choesrina, M.Si., Apt Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si.Daftar Kolokium
35 FEBILA PUTRI ROMANZA Dra. Livia Syafnir, M.Si Apt. Yani Lukmayani, M.Si.Daftar Kolokium
36 FERINA RAHMALIA FAUZIAH Apt. Fitrianti Darusman, M.Si. Apt. Ratih Aryani, M.Farm.Daftar Kolokium
37 FIRDA AULIA JANNATI Apt. Hilda Aprilia W, M.Si. Apt. Taufik Muhammad Fakih, M.S.Farm.Daftar Kolokium
38 FITRI NURAENI Apt. Indra Topik Maulana, M.Si. Dra. Livia Syafnir, M.SiDaftar Kolokium
39 FITRIANA NURROHMAH Dra. Livia Syafnir, M.Si Apt. Yani Lukmayani, M.Si.Daftar Kolokium
40 FITRIANAH Dra. Livia Syafnir, M.Si Apt. Indra Topik Maulana, M.Si.Daftar Kolokium
41 GHINA ZULIA ROSYADI Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si. Apt. Fetri Lestari, M.Si.Daftar Kolokium
42 GILANG SEPTIAN KUSNADI Apt. Indra Topik Maulana, M.Si. Esti Rachmawati S., M.SiDaftar Kolokium
43 GINA AULIA Ratu Choesrina, M.Si., Apt Apt. Fetri Lestari, M.Si.Daftar Kolokium
44 HASNA AFIFAH YUDANTIKA Dr. Apt. Suwendar Apt. Fetri Lestari, M.Si.Daftar Kolokium
45 ILHAM FUADI Apt. Indra Topik Maulana, M.Si. Dra. Livia Syafnir, M.SiDaftar Kolokium
46 INDRA SAPARDI GUMILAR Apt. Hilda Aprilia W, M.Si. Apt. Anggi Arumsari, M.Si.Daftar Kolokium
47 INTAN PRAMESWARI Apt. Fetri Lestari, M.Si. Apt. Bertha Rusdi, Ph.DDaftar Kolokium
48 ISKA SAVITRI Ratu Choesrina, M.Si., Apt Siti Hazar, M.SiDaftar Kolokium
49 ISYMAH NURUL AIN Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si. Apt. Fetri Lestari, M.Si.Daftar Kolokium
50 IVAN FADILLAH Apt. Anggi Arumsari, M.Si. Apt. Hilda Aprilia W, M.Si.Daftar Kolokium
51 JIHAN NOER AINUN FARDA Apt. Indra Topik Maulana, M.Si. Dra. Livia Syafnir, M.SiDaftar Kolokium
52 JIHAN SAHIRA Apt. Fitrianti Darusman, M.Si. Apt. Ratih Aryani, M.Farm.Daftar Kolokium
53 LAILA SAADATUL FITRI Apt. Lanny Mulqie, M.Si. Siti Hazar, M.SiDaftar Kolokium
54 LAROYBA TRESNA FAUZI Apt. Kiki Mulkiya Y, M.Si. Reza Abdul Kodir, S.Si., M.FarmDaftar Kolokium
55 LEGINA PUSPITAWATI Apt. Indra Topik Maulana, M.Si. Esti Rachmawati S., M.SiDaftar Kolokium
56 LEONITA FIAMELDA PUTRI Esti Rachmawati S., M.Si Apt. Yani Lukmayani, M.Si.Daftar Kolokium
57 LINA AGUSTINI Apt. Yani Lukmayani, M.Si. Dra. Livia Syafnir, M.SiDaftar Kolokium
58 LUTFI NUR ANNISA Apt. Kiki Mulkiya Y, M.Si. Reza Abdul Kodir, S.Si., M.FarmDaftar Kolokium
59 MARYAM NURAENI Apt. G.C. Eka Darma, S.Farm, M.Si. Dr. Valentinus Galih Vidia Putra, M.Sc.Daftar Kolokium
60 MELINDA PUTRI ANUGRAH SAPUTRA Ratu Choesrina, M.Si., Apt Apt. Lanny Mulqie, M.Si.Daftar Kolokium
61 MIA ROSMIATI Apt. Indra Topik Maulana, M.Si. Dra. Livia Syafnir, M.SiDaftar Kolokium
62 MILLA FARHANAH Siti Hazar, M.Si Apt. Ratu Choesrina, S.Si., M.Si.Daftar Kolokium
63 MOCHAMAD ARIF SETIANEGARA Apt. Hilda Aprilia W, M.Si. Apt. Anggi Arumsari, M.Si.Daftar Kolokium
64 MUHAMMAD ANDRIAN HIDAYAT Apt. Ratih Aryani, M.Farm. Apt. Sani Ega P, M.Si.Daftar Kolokium
65 MUHAMMAD FARHAN BIK Apt. Sani Ega P, M.Si. Apt. G.C. Eka Darma, S.Farm, M.Si.Daftar Kolokium
66 MUHAMMAD FAYYADL ALFATHIN Apt. Diar Herawati E, M.Si. Apt. Taufik Muhammad Fakih, M.S.Farm.Daftar Kolokium
67 MUHAMMAD ILHAM HARDIAN Apt. Bertha Rusdi, Ph.D. Dr. Apt. Dina MulyantiDaftar Kolokium
68 MUHAMMAD SHOFIYANTA Apt. Kiki Mulkiya Y, M.Si. Esti Rachmawati S., M.SiDaftar Kolokium
69 MUTIA YUSTIKA WARDHANI Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si. Dr. Apt. SuwendarDaftar Kolokium
70 MUZDALIFAH Aulia Fikri Hidayat, S.Si., M.Si Apt. Ratih Aryani, M.Farm.Daftar Kolokium
71 NABILA Dr. Apt. Suwendar Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si.Daftar Kolokium
72 NADIA ATHIYYAH RAHMA Apt. Hilda Aprilia W, M.Si. Apt. Anggi Arumsari, M.Si.Daftar Kolokium
73 NANDHY AGUSTIAN LUCA PRATAMA Apt., Taufik Muhammad Fakih, M.S.Farm. Aulia Fikri Hidayat, S.Si., M.SiDaftar Kolokium
74 NANDIANTI NURLITA SARI Apt. Anggi Arumsari, M.Si. Apt. Bertha Rusdi, Ph.DDaftar Kolokium
75 NAWANG WULAN RACHMATILLAH PRASTOWO PUTRI Dr. Apt. Dina Mulyanti, M.Si. Apt. Taufik Muhammad Fakih, M.S.Farm.Daftar Kolokium
76 NIA EPAWATI Apt. Lanny Mulqie, M.Si. Apt. Umi Yuniarni, M.Si.Daftar Kolokium
77 NINA BONITA Apt. Fitrianti Darusman, M.Si. Apt. Sani Ega P, M.Si.Daftar Kolokium
78 NISVIA AZAHRA AULYA Apt. Kiki Mulkiya Y, M.Si. Reza Abdul Kodir, S.Si., M.FarmDaftar Kolokium
79 NOVIYANI DWI SUNARYA Apt. Bertha Rusdi, Ph.D. Apt. Kiki Mulkiya Y, M.Si.Daftar Kolokium
80 NUR ARISKA MELANTI Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si. Apt. Ratu Choesrina, S.Si., M.Si.Daftar Kolokium
81 NUR INDAH LESTARI Dr. Apt. Suwendar Apt. Fetri Lestari, M.Si.Daftar Kolokium
82 NUR INTAN Apt. Mentari Luthfika Dewi, M.Farm. Apt. Sani Ega P, M.Si.Daftar Kolokium
83 NUR KARIMAH Apt. Ratih Aryani, M.Farm. Apt. Sani Ega P, M.Si.Daftar Kolokium
84 NURUL AINI AMALIAH Apt. Yani Lukmayani, M.Si. Dra. Livia Syafnir, M.SiDaftar Kolokium
85 NURUL NURAINI Apt. Diar Herawati E, M.Si. Apt. Anggi Arumsari, M.Si.Daftar Kolokium
86 PRABARWATI NABILA SUKOWARDOYO Dra. Livia Syafnir, M.Si Reza Abdul Kodir, S.Si., M.FarmDaftar Kolokium
87 PRATIWI WIRACHMI PUTRI Apt. Lanny Mulqie, M.Si. Siti Hazar, M.SiDaftar Kolokium
88 PUTRA ADHY PRATAMA Apt. Indra Topik Maulana, M.Si. Esti Rachmawati S., M.SiDaftar Kolokium
89 PUTRI AIDA RAHMADANI Apt. Fetri Lestari, M.Si. Dr. Apt. SuwendarDaftar Kolokium
90 RAMADITIA SAFITRI Apt. Yani Lukmayani, M.Si. Reza Abdul Kodir, S.Si., M.FarmDaftar Kolokium
91 REFI WAHYUDIN Apt. Yani Lukmayani, M.Si. Esti Rachmawati S., M.SiDaftar Kolokium
92 RETNO ASRI HANAYUKI Apt. Sani Ega P, M.Si. Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si.Daftar Kolokium
93 RIEZCKY YAN FEBRINA Apt. G.C. Eka Darma, S.Farm, M.Si. Apt. Sani Ega P, M.Si.Daftar Kolokium
94 RIFKI MAULANA RAMADHAN Apt. Bertha Rusdi, Ph.D. Apt. Diar Herawati E, M.Si.Daftar Kolokium
95 RIFKI MUHAMAD RAMDANI Apt. Hilda Aprilia W, M.Si. Apt. Taufik Muhammad Fakih, M.S.Farm.Daftar Kolokium
96 RIMA NUR AENI Nety Kurniaty, M.Sc Apt. Diar Herawati E, M.Si.Daftar Kolokium
97 RIMA PURNAMA Apt. Lanny Mulqie, M.Si. Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si.Daftar Kolokium
98 RIMA RACHMAWATI PUTRI Apt., Taufik Muhammad Fakih, M.S.Farm. Dr. Apt. Dina MulyantiDaftar Kolokium
99 RIPA KHOIRUNNISA Ratu Choesrina, M.Si., Apt Dr. Apt. SuwendarDaftar Kolokium
100 RIRI OKTAFIANTI Budi Prabowo Soewondo, S.Si., M.Sc. Apt. Ratih Aryani, M.Farm.Daftar Kolokium
101 RIRY APRILIANI Apt. Fitrianti Darusman, M.Si. Apt. Taufik Muhammad Fakih, M.S.Farm.Daftar Kolokium
102 RITA SUGIYARTI Apt. Hilda Aprilia W, M.Si. Apt. Bertha Rusdi, Ph.DDaftar Kolokium
103 RIZKI AGUNG MUHAMAD NAJIM Dr. Apt. Suwendar Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si.Daftar Kolokium
104 RIZKY AMANDA PUTRI Budi Prabowo Soewondo, S.Si., M.Sc. Apt. G.C. Eka Darma, S.Farm, M.Si.Daftar Kolokium
105 RIZKY SAPUTRA Nety Kurniaty, M.Sc Apt. Diar Herawati E, M.Si.Daftar Kolokium
106 ROHAYAH Apt. Anggi Arumsari, M.Si. Nety Kurniaty, M.ScDaftar Kolokium
107 RYANI AMELIA IBRAHIM Apt. Ratih Aryani, M.Farm. Budi Prabowo Soewondo, S.Si., M.ScDaftar Kolokium
108 SALSABILLA WIJAYA Apt., Taufik Muhammad Fakih, M.S.Farm. Apt. Sani Ega P, M.Si.Daftar Kolokium
109 SALSHA MAHREJA RISBAYA DARMAWAN Apt. Ratih Aryani, M.Farm. Apt. Mentari Luthfika Dewi, M.Farm.Daftar Kolokium
110 SANDRA ANTARIKSA SAHARA Siti Hazar, M.Si Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si.Daftar Kolokium
111 SANTI DWI SEPTIANINGSIH Siti Hazar, M.Si Dr. Apt. SuwendarDaftar Kolokium
112 SANTI SETIANTI Apt. Yani Lukmayani, M.Si. Dra. Livia Syafnir, M.SiDaftar Kolokium
113 SARAH CAROLINA ABABIL Apt. Diar Herawati E, M.Si. Apt. Anggi Arumsari, M.Si.Daftar Kolokium
114 SARI RAHMADANI Apt. G.C. Eka Darma, S.Farm, M.Si. Apt. Fitrianti Darusman, M.Si.Daftar Kolokium
115 SELVY NUR KHOERUNNISYA Apt. Fetri Lestari, M.Si. Apt. Ratu Choesrina, S.Si., M.Si.Daftar Kolokium
116 SERIN FRANSISKA Apt. Anggi Arumsari, M.Si. Apt. Diar Herawati E, M.Si.Daftar Kolokium
117 SHAFIRA RIZQIKA RAMADHINA Apt. Fetri Lestari, M.Si. Apt. Umi Yuniarni, M.Si.Daftar Kolokium
118 SILMY NOER AZIZA Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si. Apt. Ratu Choesrina, S.Si., M.Si.Daftar Kolokium
119 SILVI ADELLA MANDASARI Apt. Fetri Lestari, M.Si. Apt. Lanny Mulqie, M.Si.Daftar Kolokium
120 SINTYA SUHERLAN Apt., Taufik Muhammad Fakih, M.S.Farm. Apt. Diar Herawati E, M.Si.Daftar Kolokium
121 SISKA AYUNINGTYAS PURNAMA Apt. G.C. Eka Darma, S.Farm, M.Si. Budi Prabowo Soewondo, S.Si., M.ScDaftar Kolokium
122 SITI AISYAH AMINI Apt. Kiki Mulkiya Y, M.Si. Reza Abdul Kodir, S.Si., M.FarmDaftar Kolokium
123 SITI JULPAH DINUL AWIDAH Apt. Diar Herawati E, M.Si. Nety Kurniaty, M.ScDaftar Kolokium
124 SITI NADHIRA Apt. Diar Herawati E, M.Si. Apt. Bertha Rusdi, Ph.DDaftar Kolokium
125 SITI NAFISAH AMANI Apt. Ratih Aryani, M.Farm. Apt. Fitrianti Darusman, M.Si.Daftar Kolokium
126 SITI SARAH NUR AINNI Dra. Livia Syafnir, M.Si Apt. Indra Topik Maulana, M.Si.Daftar Kolokium
127 SITI SAROH Dr. Apt. Suwendar Apt. Lanny Mulqie, M.Si.Daftar Kolokium
128 SITI ZAINAB Ratu Choesrina, M.Si., Apt Siti Hazar, M.SiDaftar Kolokium
129 SITTA FITRIYATI Nety Kurniaty, M.Sc Apt. Anggi Arumsari, M.Si.Daftar Kolokium
130 SRI HASANAH HANDAYANI Siti Hazar, M.Si Apt. Lanny Mulqie, M.Si.Daftar Kolokium
131 SRI WAHYUNINGSIH Dr. Apt. Suwendar Apt. Sri Peni Fitrianingsih, M.Si.Daftar Kolokium
132 SRINEVI INDIANI Apt. Yani Lukmayani, M.Si. Dra. Livia Syafnir, M.SiDaftar Kolokium
133 SYAHDILA HARLINA PUTRI Apt. Kiki Mulkiya Y, M.Si. Esti Rachmawati S., M.SiDaftar Kolokium
134 SYAIFUL RIZAL Apt. Anggi Arumsari, M.Si. Nety Kurniaty, M.ScDaftar Kolokium
135 TASSA FANDINI Apt. Anggi Arumsari, M.Si. Apt. G.C. Eka Darma, S.Farm, M.Si.Daftar Kolokium
136 TAZKIA KARIMAH Siti Hazar, M.Si Apt. Lanny Mulqie, M.Si.Daftar Kolokium
137 TIA NUR SETIANTY Apt. Sani Ega P, M.Si. Apt. Ratih Aryani, M.Farm.Daftar Kolokium
138 TIKA SITI FATIMAH Apt. Lanny Mulqie, M.Si. Siti Hazar, M.SiDaftar Kolokium
139 VINE ASTUTI Apt. Lanny Mulqie, M.Si. Siti Hazar, M.SiDaftar Kolokium
140 VIOLA MARILLIA Apt. Bertha Rusdi, Ph.D. Apt. Taufik Muhammad Fakih, M.S.Farm.Daftar Kolokium
141 VIRA YANUAR RAMADHAN Apt. Fitrianti Darusman, M.Si. Ucy Ary Lantika, dr., M.Kes.Daftar Kolokium
142 VIVI LUTFI NURFADHILAH Apt. Indra Topik Maulana, M.Si. Dra. Livia Syafnir, M.SiDaftar Kolokium
143 WILDAN KHAIDIR AMARULLOH Apt. Yani Lukmayani, M.Si. Reza Abdul Kodir, S.Si., M.FarmDaftar Kolokium
144 YASMINE SHAUMA AULIYA Apt. Fetri Lestari, M.Si. Dr. Apt. SuwendarDaftar Kolokium
145 YORIDES NURUL AINI Apt. Anggi Arumsari, M.Si. Nety Kurniaty, M.ScDaftar Kolokium
146 YOSI SITI SOLIHAH Apt. G.C. Eka Darma, S.Farm, M.Si. Aulia Fikri Hidayat, S.Si., M.SiDaftar Kolokium
147 YULI ERNAWATI Apt. Diar Herawati E, M.Si. Nety Kurniaty, M.ScDaftar Kolokium
148 YULIA AYU KUSUMA Apt. Ratih Aryani, M.Farm. Apt. G.C. Eka Darma, S.Farm, M.Si.Daftar Kolokium
ARTIKEL TERBARU

Sebagai perguruan tinggi (PT) Islam yang bervisi mandiri, maju dan terkemuka di Asia, Universitas Islam Bandung (Unisba) meraih akreditasi “B” dengan nilai..selengkapnya..